Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

Dne 14. září 2010 uspořádala Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ (ČTPS) spolu s Technologickou platformou Strojírenská výrobní technika (TPSVT) na MSV 2010 a IMT 2010 v Brně, v době od 9:00 do 13:00 hodin v sále P1, konferenci strojírenských výzkumných center sdružených v ČTPS. Cílem konference bylo seznámit odbornou veřejnost s činností výzkumných center zaměřených na oblast strojírenství, která jsou podporována programem MŠMT „1M – Výzkumná centra“.

Konferenci zahájil předseda Řídicího výboru TPSVT a ředitel SST Ing. Ivan Čapek, který ve svém vystoupení ocenil význam práce technologických platforem a skutečnost, že se tato konference koná právě na MSV 2010 a IMT 2010 v Brně.

Konference SVC

Prezentace jednotlivých výzkumných center pak uvedl prezident ČTPS Doc. Ing. Karel Šperlink, CSc. Poukázal především na skutečnost, že na této konferenci budou představeny výsledky pěti až desetileté práce strojírenských výzkumných center a jejich spolupráce s průmyslem v době, kdy se blíží termín ukončení programu 1M (31. 12. 2011), a tedy i ukončení státní podpory výzkumné činnosti těchto center. Proto bylo jedním z hlavních cílů této konference poukázat na účelnost dosud vynaložených prostředků na vybudování center, a zdůvodnit tak potřebu vypsání nového programu na podporu výzkumu v těchto aktivních výzkumných týmech. Bez další podpory výzkumu v těchto centrech by došlo ke znehodnocení již vynaložené práce a peněz, protože tyto týmy složené převážně z mladých lidí jsou motivovány výzkumem a právě výzkumem se dostávají ve svých dovednostech a znalostech do určitého předstihu před aktuální stav průmyslové výroby. Teprve potom se mohou stát žádanými partnery při inovacích výrobních programů průmyslových podniků. Bez podpory výzkumu by se tyto týmy rozpadly nebo významně zredukovaly a přestaly by se podílet na zvyšování konkurenceschopnosti našeho strojírenství. Takový stav by Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace neměla za žádných okolností připustit.

Konference SVC

Podle programu konference proběhla následně prezentace jednotlivých výzkumných center.

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii představil Prof. Ing. Jaromír HOUŠA, DrSc., vedoucí centra, oceněný zlatou medailí MSV 2010 za celoživotní tvůrčí práci a inovační činy. Toto centrum má hlavní pracoviště na Fakultě strojní ČVUT v Praze a další menší pracoviště na VUT Brno, ZČU v Plzni a TU v Liberci. Centrum řeší úkol „Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie“, zaměřený na obráběcí a tvářecí stroje a technologii obrábění. Ve svém vystoupení poukázal prof. Houša na dosažené výsledky a dále na velký objem spolupráce Centra s průmyslem. Od roku 2001 stoupl tento objem desetinásobně na současných 26 mil.Kč za rok. Za dobu své existence Centrum spolupracovalo již s více než sto padesáti firmami. Byly vyřešeny dva projekty 6. Rámcového programu EU a Centrum spolupracovalo celkem na 23 podnikových projektech podporovaných z programů MPO.

Konference SVC

Centrum Nové materiály pro nové technologie představil jeho ředitel, Doc. Dr. RNDr. Miroslav HOLEČEK. Řekl, že vysokoškolský ústav „Nové technologie – Výzkumné centrum“ (NTC) je součástí Západočeské univerzity v Plzni, která svým výzkumem zajišťuje přímý kontakt s průmyslovými subjekty. Tento kontakt se uskutečňuje jednak v rámci společného výzkumu s komerčními subjekty formou projektů, které jsou podporovány EU, MŠMT a MPO a pak i při řešení konkrétních potřeb zadavatelů formou zakázek. Pro tyto potřeby je NTC vybaveno moderní výpočetní, přístrojovou a laboratorní technikou. Svou výzkumnou a komerční činnost vyvíjí NTC v následujících oblastech: modelování deformačních a dynamických procesů (MDP), modelování a měření interakcí v elektrických a mechanických systémech (MIS), modelování biomechanických systémů a procesů (MBS), termomechanika technologických procesů (TTP), technologie polymerních kompozitů (TPK), materiály a technologie (MAT) a mezioborové aktivity (MA). Centrum spolupracuje celkem s 23 průmyslovými podniky.

Na téma „Soužití základního a aplikovaného výzkumu pro automobilový průmysl“ vystoupil Prof. Ing. Jan MACEK, DrSc, vedoucí Výzkumného centra spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka (ČVUT v Praze, Fakulta strojní). Ve svém vystoupení seznámil přítomné s cíli Centra, jeho organizací a personálním zajištěním. Pohovořil o dosažených výsledcích a o obsahovém plnění cílů projektu. Potom prezentoval významné výstupy a jejich využití v praxi, mezinárodní a další spolupráci Centra a nakonec zařadil úvahu o budoucí činnosti Centra.

S praktickými výstupy Výzkumného centra Textil (VCT II) obeznámil přítomné Prof. Ing. Aleš RICHTER, CSc., vedoucí Centra z Fakulty strojní TU Liberec. Jeho prezentace obsahovala přehled dosažených výsledků, vyhodnocení přínosu práce VCT II, informaci o personálním zajištění, vztahu VCT II k dalším projektům, o spolupráci s praxí a mezinárodní spolupráci Centra. Na závěr jmenoval dvacet firem, se kterými jeho pracoviště spolupracuje.

Výzkumné centrum Progresivní technologie a systémy pro energetiku představil Prof. Ing. Jiří NOŽIČKA, CSc. z Fakulty strojní ČVUT v Praze. Na řešeném výzkumném projektu se podílejí ještě TU Liberec, ZČU Plzeň a TU Ostrava. Ve svém vystoupení uvedl hlavně přehled dílčích cílů výzkumu v letech 2006 – 2011 a pohovořil též o zkušenostech ze spolupráce s dvaceti spolupracujícími firmami.

O digitální továrně a spolehlivosti výrobních procesů pak hovořili pracovníci Výzkumného centra pro jakost a spolehlivost, které vede Doc. RNDr. Gejza DOHNAL, CSc. Centrum se zabývá těmito hlavními tématy: management jakosti, statistické metody pro řízení jakosti, hodnocení jakosti – metrologie, modelování procesů a spolehlivosti, hodnocení rizik. Spoluřešiteli projektu jsou VUT Brno, VŠB Ostrava, TU Liberec, ISQ, UTIA, a TriloByte. Centrum dále spolupracuje s více než čtyřiceti firmami.

Centrum leteckého a kosmického výzkumu uvedl jeho vedoucí, Prof. Ing. Antonín PÍŠTĚK, CSc. Spoluřešitelem projektů je VZLU Praha a FS ČVUT v Praze. Prof. Píštěk nejprve definoval cíl projektu: Rozvoj leteckého a kosmického výzkumu. Dále vyhodnotil přínosy v technické oblasti a pohovořil o zapojení Centra do evropských struktur. Centrum uskutečňuje výzkum v následujících oblastech: aerodynamika a mechanika letu, moderní technologie pro letecké aplikace, pohonné jednotky, pevnost a životnost, kosmický výzkum. Centrum se podílí na řadě projektů řešených leteckým průmyslem, se kterým má bohatou spolupráci. Významným oceněním práce Centra byla zlatá medaile MSV 2010, kterou obdržel jejich bezpilotní letoun MARABU.

Výzkumné centrum kolejových vozidel na semináři představil Ing. Zdeněk Malkovský, generální ředitel VUKV a.s. Vedoucím Centra je Doc. Ing. Petr HELLER, CSc. Hlavní pracoviště Centra je na FS ZČU v Plzni. Spoluřešiteli jsou Univerzita Pardubice, ŠKODA VÝZKUM s.r.o. a VÚKV a.s. Centrum řeší tato výzkumná témata: výzkum vlastností materiálů a jejich aplikací při stavbě kolejových vozidel a výrobě jejich komponent, výzkum dynamické pevnosti, provozní životnosti a pasivní bezpečnosti konstrukcí kolejových vozidel a jejich komponent, výzkum pro zajištění bezpečného provozu kolejových vozidel, výzkum proudění a aerodynamiky kolejových vozidel, výzkum hluku a vibrací kolejových vozidel, výzkum adheze a dynamiky pohonu kolejových vozidel, výzkum obrysů kolejových vozidel a nové trendy v konstrukci komponent i celých kolejových vozidel. Centrum spolupracuje s dalšími jedenácti podniky a organizacemi.

Vedoucím Výzkumného centra tvářecích technologií FORTECH je Prof. Dr. Ing. B. Mašek, CSc. Prezentaci přednesl Ing. Libor KRAUS z firmy COMTES. Hlavní pracoviště Centra je na ZČU Plzeň. Spoluřešiteli jsou COMTES FHT a.s., SVÚM a.s. a Škoda výzkum s.r.o.

V Centru jsou řešena tato hlavní témata: vysoce jemnozrnné struktury, vícefázové a polykomponentní materiály, obtížně tvářitelné materiály, nové strategie kombinování deformačních a termomechanických procesů, tváření typu "material friendly forming“, nekonvenční tváření v oblasti snížených a zvýšených teplot, řízený vývoj struktury, rapid prototyping v oblasti tváření, nekonvenční recyklace materiálového odpadu, modelování a FEM simulace a nekonvenční spojování materiálů. S Centrem spolupracuje celkem dvanáct průmyslových firem.

Závěrem je třeba připomenout, že o vysoké úrovni práce výzkumných center ČTPS svědčí to, že ze čtyř udělených Zlatých medailí na letošním MSV obdrželi dvě medaile právě pracovníci těchto center. V závěrečné diskusi se zástupci výzkumných center a Technologické platformy strojírenství usnesli, že společně vypracují dokument, ze kterého budou zřejmé výsledky výzkumu strojírenských center jako celku, výsledky spolupráce s průmyslem, při výchově doktorandů, v získaných bodech z RIVu apod. Tento dokument, který bude zpracováván pro Radu vlády pro výzkum, vývoj a inovace, bude následně doplněn rozborem situace v osmi strojírenských průmyslových odvětvích, která nastane na přelomu let 2011 a 2012 a kterou je třeba již nyní řešit. Konference se zúčastnili zástupci MŠMT a dalších 53 osobností z průmyslu a vysokých škol. Účastníci konference obdrželi CD se všemi prezentacemi konference.

Konference SVC

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena