Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

Technologická platforma strojírenská výrobní technika zahájila svůj druhý rok činnost úspěšnými akcemi.

Činnost TPSVT v roce 2009 byla podrobně zhodnocena v předchozím čísle našeho časopisu. Rok 2010 pokračoval v tendencích roku předchozího a v prvních měsících byly realizovány některé akce vycházející z priorit programu Technologické platformy.

Na začátku roku se zástupci TPSVT zúčastnili několika významných mezinárodních workshopů souvisejících s napojením platformy na evropské struktury v oboru obráběcích a tvářecích strojů.

V lednu se dva zástupci zúčastnili konference CIRP v Paříži. Mezinárodní organizace CIRP, která sdružuje 550 členů z akademické a výrobní sféry ze 40 zemí, pořádá pravidelné konference představující nejnovější poznatky z vývoje oboru obráběcích strojů. Oba naši zástupci měli na konferenci vystoupení ve dvou odborných sekcích. Z konference zároveň přivezli nejnovější poznatky z výzkumu, které zde byly prezentovány.

Ke konci ledna byli naši delegáti na mezinárodním zasedání projektu MINERVA konaném ve Vídni. Připravovaný projekt, na kterém spolupracují české, německé, slovinské, maďarské, slovenské a rakouské výrobní podniky a univerzity, bude přihlášen do vhodné výzvy v rámci 7. rámcového programu EU. S ohledem na rozpracovanost a široký mezinárodní podíl spolupráce má tento projekt reálnou naději získat dotaci na realizaci.

V průběhu výstavy METAV, konané 23. -27. 2. 2010 v Dusseldorfu, se naši zástupci zúčastnili pracovního workshopu pořádaného Svazem německých výrobců obráběcích strojů (VDW), Technickou univerzitou v Darmstadtu a Institutem výrobního managementu, technologie a obráběcích strojů (PTW). Konference s pracovním názvem „Energeticky efektivní obráběcí stroje“ měla přímou souvislost s trendem „zelené obráběcí stroje“. Toto ekologické téma je součástí strategie a implementace oboru strojírenská výrobní technika, které TPSVT v současné době rozpracovává.

Velmi úspěšnou akcí spoluorganizovanou členy TPSVT byl seminář Obráběcí stroje na EMO Milano 2009, který se konal 25. 2. 2010 na ČVUT v Praze. Semináři předcházela prezentace akce ve všech významných odborných periodikách a tak se dostala do podvědomí široké technické veřejnosti. O účast projevilo zájem více odborníků, než mohlo být s ohledem na kapacitu přednáškových prostor akceptováno. Semináře se zúčastnilo více než 130 zájemců. Celodenní blok přednášek byl rozdělen na 24 odborných sekcí a vystoupilo na něm vice než 30 předních specialistů. Přednášející se zúčastnili výstavy EMO a získané poznatky zpracovali v návaznosti na své fundované odborné zkušenosti. Přednášky tematických okruhů, týkající se konstrukce jednotlivých typů obráběcích strojů, stavby komponentů, pohonů, řídicích systémů, nástrojů, technologie a měření byly prezentovány v kontextu současných trendů vědy a výzkumu v oboru. Všechny přednášky se staly součástí velmi kvalitně zpracovaného Sborníku, který obdržel každý účastník semináře. Sborník čítá 210 stran a je v něm 526 barevných fotografií, grafů a tabulek. Tato ojedinělá odborná publikace, ve spojení se zveřejněnou Strategií oboru, poskytne specialistům technického rozvije ve výrobních závodech velmi důležitý zdroj informací při tvorbě plánu technického vývoje a inovací. Seminář a Sborník přitom naplňují do důsledku jedno z hlavních cílů programu TPSVT, kterým je propojení akademické obce a výrobních podniků, zacílené na  transfer znalostí z výzkumu do praxe.

Na předávání odborných znalostí z vědy a výzkumu budou rovněž zaměřeny doprovodné akce během mezinárodní výstavy obráběcích a tvářecích strojů IMT 2010, která se uskuteční 13. - 17. 9. 2010 v Brně. V blocích několikadenních odborných přednášek budou přední specialisté z Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii prezentovat nejnovější poznatky z oboru obráběcích a tvářecích strojů.

V průběhu letošního roku budou uskutečněny další workshopy a výjezdy odborníků na specializované zahraniční výstavy a semináře evropských partnerských platforem. V návaznosti na Strategii oboru bude dopracován Implementační akční plán. Následně budou navrženy projekty VaV, ze kterých budou sestaveny konkrétní inovační plány v souladu se záměry jednotlivých výrobních podniků.

Druhý rok programu Technologické platformy (TPSVT) by měl přinést vyrovnání aktivit a spolupráce mezi akademickou sférou a výrobní praxí. Jestliže v prvním roce činnosti, kdy se zpracovávala Strategie oboru, byla odborná aktivita na straně pracovníků výzkumu a vývoje, ve druhém roce by se měl tento poměr vyrovnat a iniciativu budou přebírat odborníci z výrobní praxe. Následně by měli v zájmu výrobních podniků určovat tvorbu konkrétních projektů výzkumu a vývoje podle svých plánů technického rozvoje a svých inovačních záměrů.

2. rok činnosti

2. rok činnosti

2. rok činnosti

2. rok činnosti

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena