Evropská Unie

TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA STROJÍRENSKÁ VÝROBNÍ TECHNIKA

Technologická platforma strojírenská výrobní technika, která má jako jeden z hlavích cílů podporovat výzkum a vývoj v oboru obráběcích a tváŕecích strojů může zhodnotit první rok svojí aktivní činnosti.

První rok činnosti TPSVT byl zaměřen na organizační záležitosti, detailní zpracování programu, úkolů a cílů sdružení a jejich mediální prezentaci.

Začátkem roku byly řídícím výborem zvoleny výkonné orgány sdružení - řídící, výkonný a kontrolní výbor, které se v průběhu roku scházely na pravidelných zasedáních a workshopech. Výkonný výbor definoval a zpracovával konkrétní úkoly zajišťující výsledky v probíhající etapě programu TPSVT s přesahem na další období. Z hlavních úkolů a cílů byly v uplynulém roce zpracovány následující:

  • Vytvoření fungující kooperace mezi vědou, výzkumem a průmyslem.
  • Zapojení sdružení do činností evropských technologických platforem.
  • Zpracování Strategické výzkumné agendy oboru strojírenská výrobní technika.

Současně s tím byly rozpracovány a definovány způsoby a nástroje pro splnění dalších cílů TPSVT, kterými jsou:

  • Zpracování Implementačního akčního plánu sdružení.
  • Iniciace a provádění vědeckých výzkumných úkolů.
  • Podpora vzniku a rozvoje inovací.
  • Spolupráce při vytváření politiky a právních předpisů sloužících pro podporu inovačních aktivit.
  • Podpora realizace výsledků výzkumu a vývoje v průmyslové praxi.

V době založení TPSVT mělo sdružení 28 členů a během prvního roku činnosti přistoupili další tři podniky. Ze současných 31 členů je 25 výrobních podniků, 3 sdružení a 3 strojní fakulty vysokých technických škol.

Mimořádná pozornost byla věnována propagaci a mediální prezentaci aktivit a cílů sdružení TPSVT mezi odbornou veřejností. Vlastní webové stránky www.tpsvt.cz , které operativně informují o všech aktivitách sdružení, jsou provozovány od začátku činnosti a patří k základním prvkům informačních výstupů. Dalším nástrojem marketingu jsou publikace a prezentace v technických časopisech, novinách a odborných periodikách. Členové sdružení se účastnili a prezentovali program a činnost TP SVT na seminářích pořádaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem školství a tělovýchovy, Svazem průmyslu a dopravy, Českou technologickou platformou strojírenství a dalších akcích.

Velmi důležitou aktivitou sdružení TPSVT bylo pořádání vlastních workshopů a konferencí. Během Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně byla uspořádána konference na téma „Potřeby a bariéry rozvoje výzkumu a vývoje v oboru obráběcích a tvářecích strojů“. Cílem této akce bylo přivést na stejnou půdu jak odborníky z praxe, kteří na veletrhu předváděli své technologie a stroje, tak odborníky z akademické sféry. Společné setkání umožnilo navázání kontaktů, výměnu názorů a definování hlavních potřeb a bariér obou skupin. Své prezentace zde přednesli významní zástupci z řad technických vysokých škol strojírenských oborů na jedné straně a představitelé výrobců a sdružení výrobců na straně druhé. Konference se zúčastnilo více než 40 pozvaných odborníků, kteří získali ucelený přehled a informace z oblasti výzkumu a vývoje v oboru. Velmi důležité byly výstupy z diskuse týkající se efektivního propojení výzkumu a výroby a aplikace výsledků výzkumu a vývoje v průmyslové praxi.

Odborné workshopy se konaly na všech zasedáních výkonného výboru sdružení, kde se fundovaně diskutovalo o strategii a cílech v oboru. Výsledkem  těchto workshopů bylo stanovení konkrétních postupů a činností zajišťujících nejkvalitnější zpracování a vytvoření strategie oboru obráběcích a tvářecích strojů.

Výstupem první etapy projektu TP SVT byla Strategická výzkumná agenda strojírenská výrobní technika. Cílem tohoto pracovního dokumentu bylo zmapovat potřeby a bariéry rozvoje na všech úrovních výzkumu a vývoje v oboru v časovém horizontu do roku 2020 a definovat priority výzkumu a vývoje. Samotnému zpracování tohoto dokumentu byla věnována velmi pečlivá příprava. Vytipováno a osloveno bylo 63 expertů z oboru obráběcích a tvářecích strojů, kteří se podíleli na vypracování a vyhodnocení strategie. Samotné zpracování bylo provedeno metodou Delfi. Odborné podněty pro jednotlivé úkoly strategie byly zpracovány na základě strategie CECIMO na roky 2005-2015, názorů 63 expertů, témat vázaných na oblast výrobních strojů v rámci 7. Rámcového programu VaV EU a výsledků výzkumu a vývoje prováděného ve VCSVTT a ve spolupráci výzkumných pracovišť v ČR i zahraničí. Strategická výzkumná agenda byla dokončena ke konci roku 2009, předána agentuře CzechInvest a zveřejněna na webových stránkách TPSVT- www.tpsvt.cz . Následně bude ve formě sborníku předána všem členům sdružení TPSVT. Dokument obsahuje dvě základní části oborů obráběcích a tvářecích strojů a je vypracována na období 2010-2020. Hlavním cílem dokumentu je definovat strategii pro optimální zvýšení užitných vlastností strojů a technologií, které jsou nutnou podmínkou vyšší konkurenceschopnosti. K hlavním užitným vlastnostem strojů patří zvyšování přesnosti, zvyšování jakosti, zvyšování výrobního výkonu, zvyšování spolehlivosti, zvyšování hospodárnosti a snižování negativních dopadů na životní prostředí. Strategie podrobně definuje které možnosti a nástroje (techniky, metody, technologie a dílčí vlastnosti) mohou v příštích deseti letech významně přispívat ke zvyšování užitných vlastností strojů. Jsou zde rovněž rámcově specifikovány předpokládané úkoly výzkumu a vývoje. Jednotlivé úkoly jsou zvoleny podle priorit tak, jak je určili odborníci a podle toho, zda příslušný nástroj (úkol) kladně ovlivňuje více vlastností najednou.

Technologická platforma umožňuje úzké propojení mezi vědecko-výzkumnou základnou a výrobní praxí. Úkolem je najít co nejkratší cestu mezi universitou a výrobním podnikem a překlenout konkurenční prostředí mezi těmito podnikatelskými subjekty. Současně umožňuje spolupráci mezi podnikatelskou-konkurenční –sférou, výzkumem a vysokými školami při plném zachování konkurenčního prostředí.

V současné době, kdy finanční a hospodářská krize změnila pravidla hry v českém strojírenství, hledají odborníci na všech úrovních nejoptimálnější řešení pro zmírnění dopadu krize a cesty ke zvýšení konkurenceschopnosti strojů pro očekávané  hospodářské oživení. Téměř všichni se shodují v nutnosti investic do vědy a výzkumu. Příležitost jak se bezprostředně zapojit do tvorby strategie oboru, vytváření implementačního plánu a podílení se na tvorbě konkrétních projektů VaV mají všichni členové Technologické platformy. TP SVT je přitom otevřené sdružení a mohou do něj vstoupit zájemci z řad výrobní ch podniků, sdružení a výzkumných organizací z oboru. Každý kdo se do tohoto procesu zapojí včas a využije poznatků a doporučení vyplývající z vědecko-výzkumného procesu, může pomoci nejen vlastnímu ekonomickému růstu, ale také přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti a prestiže oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice a  Evropě. Jedná se především o otevřenou výzvu pro všechny členy SST, kteří do sdružení TPSVT ještě nevstoupili.

Technologická platforma strojírenská výrobní technika (TPSVP), budova SST
Politických vězňů 1419/11
P.O.BOX 837
113 42 PRAHA 1
Česká republika
Tel.: 234 698 401
Internet: www.tpsvt.cz
Fax: 224 214 789
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konference

Konference

Konference

Konference

© 2008 - 2017 Svaz strojírenské technologie - SST. Všechna práva vyhrazena