aktivita 4.

Odstraňování bariér v širším využití evropských fondů na podporu aplikovaného výzkumu v oboru

 

Odstraňování bariér a větší zapojení podniků oboru strojírenské výrobní techniky do mezinárodních a evropských projektů VaV otevírá podnikům přístup k novým partnerům ve vývoji a k hi-tech tématům s potenciálem pro dosažení vyšší přidané hodnoty finálních produktů. Tím aktivita přispívá rovněž k posilování konkurenceschopnosti.

V evropských projektech výzkumu jsou na rozdíl od národních grantů akcentována spíše velká témata a projekty musí řešit konsorcia obsahující celou posloupnost aktivit jednotlivých partnerů, jako tomu je následně v praxi. Projekt TPSVT si klade za cíl vyhledávat a formulovat vhodná témata, ve vazbě na aktivity související s tvorbou SVA a IAP, a vyhledávat vhodná konsorcia pro řešení těchto projektů (ve vazbě na TF).

 

Zpět do přehledu článků

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie