Přečtěte si o TPSVT: Technologická platforma strojírenská výrobní technika


Technologická platforma strojírenská výrobní technika začala být vytvářena již v roce 2000, kdy bylo založeno Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii na ČVUT v Praze. Toto výzkumné centrum bylo založeno Českým vysokým učením technickým v Praze a Svazem výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, dnes Svaz strojírenské technologie.

Neexistence výzkumných ústavů se projevila v průmyslu velkými potížemi při snaze o výrazné inovace výrobních programů. Na nedostatek kapacit výzkumu a vývoje v oblasti strojírenské výrobní techniky zareagovalo ČVUT v Praze, Fakulta strojní a Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky, kteří společně pod vedením Prof. Ing. Jaromíra Houši, DrSc. předložili Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy projekt Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii. Výzkumné centrum mělo za cíl vybudovat výzkumnou základnu pro český průmysl strojírenské výrobní techniky a vychovat nastupující generaci mladých odborníků pro tento obor. Společně se strojírenskými podniky v České republice, na základě vědecko-výzkumné činnosti a poznatků ČVUT v Praze a ze současných vývojových trendů, stanovených na základě soustavného sledování vývoje oboru podle mezinárodní literatury, světových výstav výrobní techniky, významných zahraničních konferencí a kolokvií, byl sestaven a na poradě technických ředitelů podniků ve Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské výrobní techniky schválen, výzkumný program centra na léta 2000 až 2004. Výsledky projektu Výzkumného centra byly hodnotitelskou komisí hodnoceny jako vynikající, a proto byl předložen pokračující projekt výzkumného centra, které společně se strojírenskými podniky v České republice připravilo výzkumný program na léta 2005 – 2009, který je orientován na tři hlavní tematické okruhy:

  • Výzkum vysoce výkonných, přesných, spolehlivých a ekologických strojů a jejich komponentů
  • Výzkum vlastností obráběcích strojů, jejich měření, monitorování a hodnocení
  • Výzkum perspektivních, výkonných a ekologických výrobních procesů.

Partneři

[LOGO] České technologické platformy STROJIRENSTVÍ [LOGO] MM Průmyslové spektrum
[LOGO] Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii [LOGO] Svaz strojírenské technologie